Agenda

Ondertekening Enschedese Regenboog Stembusakkoord

Afgelopen maandag, op 10 oktober, heeft Nicole Workel, raadslid voor de VVD in Enschede, namens de fractie het Enschedese Regenboog Stembusakkoord ondertekend. Wij vinden dat dit eigenlijk niet nodig zou moeten zijn in een vrije samenleving. Wij zetten ons in voor inclusiviteit!We waren het niet op elk punt eens met het akkoord. Zo hebben we twijfels bij de ´genderinclusieve´ communicatie vanuit de gemeente. In grote lijnen kunnen wij ons er echter wel in vinden. Met name als het gaat om de veiligheid voor de LHBT+ groep.

Update verbod op seksuele intimidatie

Seksuele straatintimidatie is nog steeds een groot probleem in Enschede. Een half jaar geleden is in op initiatief van de VVD een verbod op seksuele straatintimidatie in Enschede ingevoerd. Tegelijkertijd is er nog niet één boete uitgedeeld. De VVD-fractie vindt dit slecht. Dat betekent dat er niet goed gehandhaafd wordt. Veel vrouwen in Enschede hebben last van seksuele straatintimidatie. In de binnenstad gebeurt het iedere dag meerdere keren. Ook zijn er erg veel vrouwen die met van alles rekening houden. Het tijdstip waarop ze hardlopen. De kleren die ze aantrekken. En de routes die zij nemen. Dat kan niet en mag niet in een stad als Enschede. Op initiatief van de VVD zijn er in Enschede al meerdere maatregelen genomen. Er loopt een campagne tegen seksuele intimidatie. Er is een meldpunt. Er is meer cameratoezicht in de binnenstad en sinds een half jaar is er ook een verbod. Slimmer handhaven Als VVD vinden wij dat er de komende tijd meer boetes moeten worden uitgedeeld aan mensen die op straat seksueel intimideren. Dat betekent in eerste instantie dat er meer prioriteit aan moet worden gegeven. Dit is ook vastgelegd in het coalitieakkoord wat afgelopen maand gesloten is. Naast meer prioriteit moet er ook slimmer gehandhaafd worden. Dat kan door als agenten/boa’s onherkenbaar te gaan staan op plekken waar veel seksuele intimidatie plaatsvindt. Op die manier kunnen daders op heterdaad betrapt worden en kan er worden ingegrepen. Hierbij kan ook gedacht worden aan de inzet van lokagenten. We hebben hierover inmiddels ook raadsvragen gesteld en onze mening overgebracht aan de burgemeester. Door: Malkis Jajan, juni 2022

VVD presenteert met trots coalitieakkoord: Samen trots op Enschede

Door: J. Diepemaat Het is alweer 12 weken geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen waren. De eerste weken na de verkiezingen staan altijd in het teken van de coalitievorming. Dat was ook dit keer geen eenvoudig proces. Met 13 partijen in de raad is het een uitdaging om tot een meerderheid te komen. Toch kan ik jullie melden dat ons dat is gelukt, er is witte rook. En het heeft ook een coalitieakkoord opgeleverd waar wij als VVD fractie erg blij mee zijn. Meer dan ooit is het ons gelukt om de punten uit ons verkiezingsprogramma een plek te geven in dit akkoord. Coalitieakkoord-2022-2026: Samen trots op EnschedeDownload Voor de volledige tekst van het coalitieakkoord, klik hierboven Vorige week hebben wij samen met Burgerbelangen Enschede, de PvdA en de ChristenUnie de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord afgerond. Dat is best snel gegaan. De inhoudelijke gesprekken zijn begin mei gestart. Daarmee is het ons gelukt om binnen een maand tot een akkoord te komen. Dat zegt iets over het vertrouwen dat er is tussen de partijen. Vandaag zal de tekst van het akkoord openbaar worden gemaakt. Ik ben er trots op dat we jullie deze tekst nu kunnen presenteren. Onder de titel ‘Samen trots op Enschede’ hebben wij afspraken gemaakt hoe wij de komende vier jaar werken aan goed houden en beter maken van Enschede. Zo zetten we vol in op het bouwen van goede en betaalbare woningen voor iedereen. We gaan plannen maken voor nieuwe woningbouwlocaties en gaan bijvoorbeeld vrijkomende sportvelden hiervoor gebruiken. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar een goede balans tussen doelgroepen en woonbehoefte. We bouwen zowel voor Enschedeërs als voor nieuwe inwoners van onze stad. Ook gaan we de investeringsagenda, waarmee we als gemeente woningbouwprojecten aan kunnen jagen en versnellen, structureel van middelen voorzien. Ook veiligheid heeft een belangrijke plek gekregen in het coalitieakkoord. Iedereen moet in Enschede veilig over straat kunnen en overlast moet tot een minimum worden beperkt. Als het nodig is zetten we daarbij ook cameratoezicht in. We breiden het drugs- en lachgasverbod uit van de binnenstad naar de hele stad. Dat geeft ons de mogelijkheid om snel in te grijpen bij overlast, ook in de wijken. Daar gaan we ook zichtbaar handhaven op overlastveroorzakers. In de afgelopen maanden is de inflatie fors opgelopen. Iedereen merkt dat in zijn portemonnee. Om die druk wat te verlichten hebben we besloten dat we de extreme inflatie niet doorrekenen in de lokale lasten, maar gebruik maken van het langjarig gemiddelde inflatiepercentage. Ook hebben we afgesproken dat er van maandag tot vrijdag 1 uur gratis geparkeerd kan worden in de gemeentelijke parkeergarages. Dat is een concrete lastenverlichting voor iedereen die wel eens in de binnenstad moet zijn voor bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis, de opticien of de wekelijkse inkopen. Ook is het een stimulans voor onze lokale ondernemers. Verder gaan we ruimte maken om te experimenteren met bijvoorbeeld flexibele parkeertarieven. Om de ondernemers in onze stad verder te steunen maken we structureel extra geld vrij om Enschede aantrekkelijk te houden. Dit geld moet terecht komen waar het het beste rendeert voor onze stad. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan een versterking van het ondernemersloket. Ook werken we verder aan het zoeken van een nieuwe locatie voor bedrijfskavels. Dit zijn de belangrijkste punten voor ons. Uiteraard staan er nog meer plannen in het coalitieakkoord. De tekst vind je als bijlage bij dit bericht. Vanzelfsprekend ben ik altijd bereid, samen met de rest van de fractie, om vragen te beantwoorden of uitleg te geven over wat we hebben afgesproken. Ik wil op deze plek in ieder geval in het bijzonder Malkis en Rachel ontzetten bedanken. Met zijn drieën hebben wij het onderhandelteam gevormd om tot dit akkoord te komen. De samenwerking was ontzetten prettig. Het heeft flink wat extra tijd bovenop het normale werk gekost en dat heeft een goed resultaat opgeleverd! Ook Nicole, Jan en Jochem wil ik graag bedanken. Zij hebben gedurende het proces ons steeds kritisch gevolg en van nieuwe plannen voorzien. De samenwerking kunnen we in de in de komende periode gelukkig voortzetten. Ik ben er trots op dat de fractie mij wederom voordraagt als wethouder. Naast stedelijke ontwikkeling, wonen en cultuur mag ik de komende periode ook verantwoordelijk zijn voor economie, WMO en stadsdeel centrum. Een hele mooie portefeuille die goed past bij de onderwerpen waar wij als VVD op hebben ingezet. Na mijn installatie zal Jan de Lange dan officieel mijn plek als raadslid innemen. Ik wens Jan heel veel succes! Jeroen Diepemaat

Blog van de fractievoorzitter: 22 april 2022

De dag na de verkiezingen werd ik wakker met een dubbel gevoel. Aan de ene kant was ik teleurgesteld dat wij als VVD Enschede niet gegroeid waren. Aan de andere kant was ik tevreden met het behoud van onze zetels. We zijn gelijk gebleven, terwijl de meeste partijen ingeleverd hebben. Daarnaast waren we de 3e partij van Enschede en zijn wij nu de 2e partij van Enschede. Ook daarvoor ben ik dankbaar. Dankbaar naar de kiezer. En dankbaar naar alle leden en vrijwilligers die ons enorm geholpen hebben. Bedankt daarvoor. Het is nu een maand na de verkiezingen. We zijn al een aantal weken bezig met het vormen van een nieuwe coalitie. Eerst zijn wij langs geweest bij de verkenners. Daar hebben wij aangegeven als VVD opnieuw te willen meebesturen. Om zo te kunnen doen wat goed is voor Enschede. Uiteindelijk bleek dat een meerderheid van de raad vond dat de VVD in een coalitie moet deelnemen. We zijn blij met dat vertrouwen. De verkenners hebben uiteindelijk geadviseerd om een coalitie te vormen met BBE-VVD-PvdA-CU. Wij kunnen ons in dat advies vinden. Een coalitie van deze partijen doet recht aan de verschillende geluiden in onze stad. Ook heeft deze coalitie een minimale meerderheid. Dit zorgt ervoor dat de coalitie goed zal samen moeten werken met de partijen die niet in de coalitie zitten. Dat is iets dat wij graag willen. De komende weken gaan we een nieuwe fase in. Samen met de andere partijen zullen we op de inhoud afspraken moeten maken. Wij zullen als fractie ons keiharde best doen om de punten van het VVD-verkiezingsprogramma goed naar voren te laten komen. Zoals het bouwen van meer woningen, inzet op meer veiligheid, een bloeiende lokale economie, liefdevolle zorg, goede bereikbaarheid en een gemeente die er is voor de inwoners.

Pilot met camera’s in Enschedese fietstunnels

Met dank aan de inzet van ons raadslid Malkis Jajan is er eindelijk een proef gestart met de inzet van camera's bij Enschedese fietstunnels.De fietstunnels in Zuid zijn onveilig. Veel mensen durven er niet doorheen te fietsen. De VVD Enschede probeert al jarenlang ervoor te zorgen dat er veiligheidscamera's in de tunnel geplaatst worden. Dat is nu gelukt. "Eindelijk. We zijn hier blij mee. De burgemeester laat hiermee ook zien veiligheid belangrijk te vinden", aldus ons raadslid Malkis Jajan, Het artikel is te vinden op https://www.tubantia.nl/enschede/eindelijk-er-komen-cameras-bij-fietstunnels-en-milieupleinen-in-enschede~a325e272/ Enschede Blijft goed,wordt beter.

Verkiezingsprogramma

Klik hier voor een PDF die u kunt downloaden.

In memoriam: Els Koopmans-Roeloffzen 1948-2022

17 februari 2022, Enschede Els werd geboren in een typische Enschedese ondernemersfamilie en dat heeft haar karaktergevormd. Hard werken was haar tweede natuur. En dat liet ze ook zien toen ze in de jaren ’80 deEnschedese VVD-fractie kwam versterken. Els las alles, kende al haar dossiers van haver tot gort. Zoleerde ik haar kennen toen ik in 1994 in de fractie kwam. Ze kende iedereen en wist alles. Ze stopteal haar ziel en zaligheid in het raadswerk. In 1998 hielden we een felle verkiezingscampagne tegenverhoging van de OZB (WOZ), waar Els niet zo voor voelde want confronteren lag niet zo in haar aard.Maar we haalden wel acht zetels en konden daardoor een tweede wethouder leveren. Het zou Elszijn of ik. Het werd Els. Voor Els was het de erkenning en bekroning van haar jarenlange politieke werk. Maar juist toen zij natwee jaar goed op dreef begon te raken, vond op 13 mei 2000 de vuurwerkramp plaats. Het dossierhoorde tot haar portefeuille en dus werd zij bestuurlijk verantwoordelijk gehouden. Hoewel zij zichnooit inhoudelijk met het dossier S.E. Fireworks had beziggehouden en daarvan waarschijnlijk nieteens op de hoogte was. Dat in tegenstelling tot haar voorganger Dick Buursink die ingestemd hadmet uitsel van verplaatsing van het gevaarlijke bedrijf. Dick Buursink trad snel af en toen werd erzware druk uitgeoefend op Els om ook af te treden. Die druk kwam vooral vanuit de rest van hetcollege onder leiding van Jan Mans. Maar Els was niet iemand om gemakkelijk het hazenpad te kiezen. Ze vond dat ze in deraadsvergadering van 19 maart 2001, waarop het rapport van de commissie Oosting over de rampzou worden behandeld, eerst verantwoording moest afleggen en daarna zou ze aftreden. Wij alsfractie vonden dat we die wens moesten respecteren en haar een waardig aftreden moestengunnen. We hebben toen nog enkele weken tot aan de raadsvergadering onze kaken stijf op elkaarmoeten houden, wat niet makkelijk was omdat we vrijwel dagelijks bestookt werden door locale enlandelijke media en onder druk gezet werden door onze coalitiepartners. Uiteindelijk trad Els af opeen manier die haar ten voeten uit tekent. Maar dat was niet het einde van haar politiek carrière. Want Els was een doorzetter die niet gauwopgaf. In Losser werd ze gevraagd om wethouder te worden en weer trad ze aan. Na Losser heeft zenog jaren zitting gehad in het waterschapsbestuur. Els Koopmans-Roeloffzen heeft zo’n dertig jaarvan haar leven gewijd aan de publieke zaak met een ijver en plichtsgetrouwheid die bewonderingafdwingt. Als VVD Enschede denken we met dankbaarheid aan haar terug. Arnold Enklaar

Enschede opent meldpunt seksuele intimidatie

In Enschede is een meldpunt geopend om seksuele intimidatie aan te kaarten, zo meldt RTV Oost vandaag. Ons raadslid Malkis Jajan heeft zich de afgelopen jaren keihard ingezet voor de aanpak van seksuele intimidatie en is dan ook verantwoordelijk voor het verbod op hierop in Enschede. “Een meldpunt is een stap in de goede richting.", vertelt Malkis RTV Oost. De link naar het volledige artikel vind je hier op de site van RTV Oost. #Enschedeblijftmooiwordtbeter

Warme kerstgroet in een vreemde tijd

Namens de VVD Enschede wensen wij iedereen een fijne kerst en gelukkig 2022!

Gedwongen opvang extra asielzoekers is miskleun

Staatssecretaris Broekers-Knol en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dwingen Rotterdam om honderden extra asielzoekers op te vangen. ‘Dit is strategisch een blunder, het is ronduit oneerlijk, het is kortom een miskleun, en kabinet en Kamer zouden er verstandig aan doen de staatssecretaris terug te fluiten’, zeggen raadsleden Tim Versnel (VVD Rotterdam), John van der Rhee (VVD Alkmaar) en René Kreeft (VVD Enschede). ‘Taakstelling’ In het Nederlandse asielstelsel krijgen gemeenten elk jaar van het Rijk en het COA de opdracht een aantal opvangplekken voor asielzoekers en/of vluchtelingen met verblijfsvergunning te realiseren. Dat heet ‘de taakstelling’. Het Rijk geeft al jarenlang meer mensen een verblijfsvergunning dan gemeenten goed en wel kunnen huisvesten. Dat probleem wordt op het bordje van gemeenten gelegd: die móeten aan de taakstelling voldoen. Hoe ze dat doen, mogen ze zelf uitzoeken.  Ronduit oneerlijk De meeste gemeenten lukt het niet aan de taakstelling te voldoen en die proberen het ook niet meer echt. Rotterdam, Enschede en Alkmaar, de gemeenten die nu worden gedwongen of waar wordt gedreigd met dwang om extra asielzoekers op te vangen, behoren juist tot de gemeenten die hun taakstelling, met pijn en moeite maar uit goede wil, wel hebben gehaald.  Versnel: ‘Rotterdam heeft in de afgelopen weken de staatssecretaris geholpen door samen met regiogemeenten tijdelijke opvang op rivierschepen te regelen. Dat ze nu juist òns tot nog meer dwingt, terwijl andere gemeenten de dans ontspringen, is ronduit oneerlijk.’ Van der Rhee: ‘Alkmaar heeft in de afgelopen periode, na een collegebreuk, de staatssecretaris juist geholpen door grootschalige tijdelijke opvang in de Picassolaan te regelen. Dat ze nu juist òns tot nog meer wil dwingen -op een plek waar bestuurlijk andere afspraken over zijn gemaakt, ook met de Alkmaarders- terwijl andere gemeenten de dans ontspringen, is ronduit oneerlijk.’ Kreeft: ‘ De VVD Enschede is altijd tegen grootschalige opvang geweest. Deze aanwijzing valt ons erg rauw op het dak. Allereerst moet de landelijke politiek er voor zorgen dat illegale asielzoekers het land uit worden gestuurd. Dan hadden we nu geen volle azc’s gehad. Daarnaast is het onbegrijpelijk dat Enschede wordt aangewezen. De meeste gemeenten voldoen niet aan hun verplichting voor het huisvesten van statushouders. Dat is ook één van de redenen dat de azc’s vol zitten. Enschede heeft erg veel statushouders opgevangen en daarmee haar verantwoordelijkheid genomen. Het is daarom onrechtvaardig en onbegrijpelijk dat juist Enschede wordt aangewezen. Terwijl de gemeenten die niet aan hun verplichting voldoen de dans ontspringen.’  Strategische blunder Deze beslissing zal strategisch slecht voor het Rijk en het COA uitpakken. ‘Rijk en COA hebben van gemeenten medewerking nodig voor alles wat ze willen. Als dit is hoe je dat beloont, dan is voor gemeenten de les dat je je taakstelling vooral níet moet halen. Nu wij deze pijnlijke les hebben geleerd is in het volgende College onze inzet duidelijk: vertragen en difficulteren. Rijk en COA begaan hier een strategische blunder’, aldus de raadsleden van Rotterdam, Alkmaar en Enschede. Miskleun ‘Dit is samengevat een miskleun. Het is ronduit oneerlijk naar gemeenten die wel hun best hebben gedaan om aan opvang bij te dragen, het ondergraaft het strategische belang van Rijk en COA, en laten we de oorzaak van het probleem niet vergeten. Er is nu alleen maar een tekort aan plekken omdat de staatssecretaris er zelf al jaren niet in slaagt om ein-de-lijk de vele duizenden uitgeproceerde veiligelanders uit te zetten’, besluiten de drie.