Agenda

Beleid voor de toekomst van Enschede: de zomernota 2021 is vastgesteld!

Zondag 25 juli - René Kreeft ENSCHEDE - Maandag 5 juli 2021 is de raadsvergadering geweest, waarin de zogenaamde zomernota is vastgesteld. De zomernota kan worden gezien als een opmaat richting de begroting voor de komende vier jaren.Tijdens de zomernota stellen we de kaders vast waarmee het college rekening moet houden bij het opstellen van de begroting. Hierin wordt dus voor een groot deel het beleid van de komende jaren bepaald.De zomernota van 2021 is een zogenaamde perspectiefnota. Dus nog geen concrete uitvoeringsagenda. Wel sorteren we hiermee alvast voor op groei voor Enschede. Door ‘bouwen & bijsturen’ is voor het eerst sinds jaren namelijk weer de mogelijkheid om te investeren in de toekomst van onze gemeente. Een prachtig vooruitzicht! Dit is onder andere een gevolg van de invulling door het college op de coalitie motie “sterker uit de crisis“, die we vorig jaar met diverse andere partijen hebben ingediend.  Investeren in groei, investeren in groei richting 170.000+ inwoners is een belangrijk speerpunt voor onze gemeente. Bouwen om fraai en betaalbaar te wonen, te werken en prettig te leven. Groei, die ook noodzakelijk is; dat hebben wij kunnen zien in de mei-circulaire (Enschede gaat minder geld uit ‘Den Haag’ krijgen omdat men daar denkt dat we gaan krimpen). Deze voorbode laat ons zien dat het achterblijven van groei, het minder hard groeien dan andere 100.000+ gemeenten, zorgt voor een daling in ons gedeelte van het gemeentefonds. Stilstand is hier dus letterlijk achteruitgang. Een kwalitatieve groei naar 170.000+ inwoners is dus misschien wel de belangrijkste strategische opgave van Enschede; investeren is noodzakelijk… Al was het enkel om alle voorzieningen in Enschede in stand en betaalbaar te houden. Erg goed en belangrijk dat we nu weer kúnnen investeren. Verder zijn we blij dat ook extra geld gaat naar de economische ‘aanjaagfunctie’ binnen de gemeente: ons ondernemersloket. Hiermee helpen we onze ondernemers, die banen voor onze inwoners creëren. Hard nodig om goed uit de Corona-periode te komen! Natuurlijk investeert de gemeente in meer dan ‘alleen in stenen’. Er gaat mede op verzoek van de VVD ook worden geïnvesteerd in onze infrastructuur (wegen en paden binnen en buiten de gemeentegrenzen), openbare ruimte, voorzieningen en uiteraard ook in mensen: in talent en het vergroten van kansen voor kinderen. Om te groeien als grootste stad van het oosten, is het van belang dat we aantrekkelijk blijven voor nieuwe inwoners. ‘Last but not least’ hebben we ook de opdracht willen invullen om onze eigen inwoners te blijven binden en boeien in onze gemeente.  Enschede gaat met kracht verder op weg om een nóg aantrekkelijker gemeente te zijn om te wonen, werken, leven, op te groeien en waardig oud te worden. Een mooie zomernota! Mocht je de integrale bijdrage (opname) van de VVD willen zien, klik dan op: Bijdrage VVD ‘Zomernota 2021’: https://channel.royalcast.com/webcast/enschede/20210705_1?start=2887620 Vijf vragen en antwoorden over de Zomernota op de site van de Gemeente Enschede!

Verbreding A1, 7 jaar eerder gereed!

Op maandag 7 juni 2021 is de verbreding van de A1 naar 2 x 3 rijstroken gereed gemeld en is de vernieuwde snelweg opgeleverd. Dat is iets om te vieren! In de afgelopen jaren hebben we ons als VVD Enschede, samen met de collega fracties in Twente en de Provinciale Statenfractie, stevig ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. Het zogenaamde ‘karrenspoor’, met steeds meer vrachtverkeer van west naar oost, slibde steeds meer dicht. Waar in het verleden vooral files voorkwamen op bepaalde wegen in het westen van het land, werd dit ook steeds vaker een belemmerende factor tussen Enschede en Apeldoorn en andersom. De A1 is een cruciale economische levensader voor Twente. Daarom heeft de VVD Enschede zich ook sterk gemaakt voor deze noodzakelijke verbreding. Het Ministerie wilde hier nog niet de benodigde miljoenen voor uittrekken. Echter, toen de provincies Overijssel en Gelderland het project door de politieke druk wilden voorfinancieren en versnelling mogelijk bleek, kwam ook het Ministerie alsnog over de brug.  Nu kan de regio en Enschede ca zeven (!) jaar eerder profiteren van een soepele doorstroming op de A1. Wij zijn er heel blij mee! René Kreeft Woordvoerder mobiliteit

Update Energievisie Enschede

ENSCHEDE - Dinsdagavond 6 juli is het debat rondom het raadsvoorstel Energievisie wel op eenbijzondere wijze geëindigd. Onze mede coalitiepartners D66, PvdA en CU hebben op het allerlaatst besloten om nietmet het collegevoorstel in te stemmen nadat dit door de VVD en BBE werdgeamendeerd. Dit amendement is wel door een meerderheid van de Raad aangenomen.Helaas zijn we door het wegstemmen van het uiteindelijke raadsvoorstel voorlopig weereven terug naar af, en kan Enschede de Energievisie nu niet gebruiken als inbreng voor deRES Twente 1.0 De VVD heeft altijd het doel, namelijk de beperking van uitstoot van CO2, voorop staan,dat staat buiten kijf. Maar we willen wel met een scherp oog blijven monitoren hoe datkan: welke energie opwekkers op welke plekken het best ingezet kunnen worden en welkeconsequenties dat voor omwonenden heeft. Het is dus voor iedereen dé opgave om al deze zaken te verbinden op een wijze dat hetelkaar niet bijt, maar juist versterkt. Synergie zogezegd. De VVD is altijd helder geweest, dat de manier waarop we in ons gebied groene energiekunnen opwekken, oog en oor hebben voor zorgen daarover bij onze inwoners. Daaromproberen we ook, middels moties en amendementen, accenten aan te brengen, die ervoorzorgdragen, dat er oplossingen worden aangedragen, die ook de instemming kunnenhebben van velen. Het gaat immers ook over draagvlak! In de afgelopen maanden is er in heel Nederland veel onrust ontstaan door geluidenomtrent mogelijke gezondheidsrisico’s bij windturbines, die te dicht bij bebouwingworden geplaatst. De VVD heeft daarover (politieke) art. 35 vragen gesteld, die ertoegeleid hebben, dat het college heeft besloten de besluitvorming omtrent windturbines totnader order op te schorten, totdat er rapporten liggen van instanties als RIVM en GGDdie daarover uitspraken doen. Overigens weten we ons gesteund door een motie vanVVD en SP in de Tweede Kamer, waarin ook wordt gevraagd onderzoek te doen naar degezondheidsrisico’s. In de dagen voorafgaand aan de raadsvergadering, was er (landelijk) inmiddels nóg meerverwarring ontstaan, door uitspraken van zowel de Raad van State alsook het EuropeesHof, in relatie tot windturbines en afstanden tot bebouwing. Één ding was daarbij welduidelijk. De gehanteerde ‘Milieu Effect Rapportage’, rondom wind, geldt niet langer. Enlaat dat nu wél een document zijn, waarop je een visie baseert! Een paar uur voor de raadsvergadering kwam het college met een brief, waarbij zijuiteenzette waarom ze dit niet als beletsel zag voor de behandeling van het raadsvoorstel.De VVD heeft bij de vaststelling van de agenda gepleit om het voorstel over het recesheen te trekken, omdat we dan hopelijk meer duiding krijgen over alle recenteontwikkelingen, die de te nemen besluiten sterk beïnvloeden. Dit verzoek werd afgewezenwaarop we zijn gaan vergaderen. De VVD heeft op dat moment besloten, om een al aangekondigd amendement, samenmet BBE, in te brengen die toeziet op beperking van de hoogte van windmolens inEnschede tot een maximale tiphoogte van 150 meter. De VVD wil ‘out of the box”, optimaal bijdragen aan breed gedragen oplossingen voorverduurzaming. Dat vereist inzicht, creativiteit, lef én een overheid die een gewilligehouding heeft, om topideeën in de versnelling te zetten die deze verdienen.Daarom hadden we een motie “Task Force Innovatie Versneller” ingebracht, om ideeën,die in wezen marktrijp zijn, nu sneller tot uitvoer te kunnen brengen. Doel daarbij is ookom Enschede als spil, speerpunt en proeftuin te gebruiken, om zo met onzeonderwijsinstellingen een kennisplatform op te bouwen en uiteindelijk er ook mooie engoede arbeidsplaatsen mee te creëren voor onze bevolking: werken aan een win-win.Dit voorstel werd door de wethouder omarmd, maar is niet helaas meer in stemminggebracht, omdat het feitelijke Raadvoorstel werd weggestemd. We zullen de wethouderhier nog wel mee helpen herinneren, om in de toekomst dit voorstel toch inhoud te gaangeven. Uiteindelijk hebben, zoals gezegd, D66, PvdA en CU niet in willen stemmen met hetgeamendeerde voorstel, omdat ze naar eigen zeggen het geamendeerde voorstel ‘te weinig’vinden. De VVD vindt dit oprecht jammer, immers, we verschillen in opvatting daar waar hetbepaalde middelen betreft, maar zijn wel degelijk bezig om Raadsbreed constructief meete denken hoe we de opgave wel kunnen realiseren. Na het reces zullen we vast en zeker nog gaan terugkomen op dit dossier.We wensen u voor nu alvast een fijne vakantie! Joost Nijhuis

Visie Landelijk gebied, ofwel waarom de VVD onze unieke “groene gordel” maximaal zal blijven beschermen

ENSCHEDE - Dinsdag 6 juli was het dan eindelijk zover. De visie Landelijk gebied werd met eenovergrote meerderheid vastgesteld. Daarmee is er een duidelijke lijn uitgezet van hoe we inEnschede de komende jaren willen omgaan met ons uiterst waardevolle en delicatebuitengebied. De Corona crisis heeft eenieder wel duidelijk gemaakt, dat een bijzonder zeldzame enkostbare gordel van landgoederen en natuur rondom de stad, uniek in Nederland, zijn nutméér dan bewezen heeft tijdens deze pandemie. Enschede is een stad waar, waar je alsinwoner binnen 10 minuten in het ongelooflijk mooi buitengebied bent. En dat is uniek,en die waarde zal alleen maar verder toenemen; áls we er ook goed mee omgaan. De focus moet dan ook wat de VVD betreft liggen op wat het landelijk gebied doet voorontspanning, maar ook voor toerisme en leisure voor de (bezoekende) stedeling, tekoppelen aan de economische waarde voor de landbouw. Ons fijne landelijke gebied is ook nog eens verbonden met andere prachtige omgevingen.Je kunt oneindig mooie routes maken, je raakt niet snel uitgekeken en als je érgens zouwillen wonen qua leefklimaat, is het wel in Enschede! Nou, dat is in onze ogen dé idealeopmaat voor de groei naar 170.000 inwoners. Toerisme is inmiddels een bijzonder grote werkgever in Enschede die nog steeds groeit.En die bovengemiddelde groei kan zich, mede dankzij deze visie, nog steeds voortzetten.Deze visie is voor de VVD de leidraad voor een buitengebied, dat een enorme “leisure”troef gaat worden als strategische trekker voor de uitbouw van de stad, en als kwalitatiefgrote toegevoegde waarde wordt gezien voor het aantrekken en behouden van studentenen professionals, die Enschede naar een hoger plan trekken.Als de CdK Twente de “tuin van NL” noemt, laten wij er in Enschede dan alles aan doenom dat ook waar te maken. Wij zijn blij, dat deze visie Landelijk Gebied zal gaan zorgdragen voor een duurzaamEnschedees buitengebied, dat toekomstbestendig de waarden die er nu zijn, verder borgten blijft koesteren, opdat wij, maar ook onze kinderen en kleinkinderen iedere dag kunnenblijven genieten van een unieke gordel die onze stad omringt en ons zoveel brengt.De visie Landelijk Gebied wordt ook deels de input voor een nieuwe Gids Buitenkans, diede komende maanden zijn beslag gaat krijgen. We houden u op de hoogte! Joost Nijhuis

Jeroen Diepemaat gekozen tot lijsttrekker VVD Enschede!

Jeroen Diepemaat, verkozen tot lijsttrekker voor de VVD tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen Op de ledenvergadering van 7 juli 2021 is Jeroen Diepemaat (32) unaniem gekozen tot lijssttrekker en wethouderskandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Diepemaat is sinds 2018 wethouder in Enschede en heeft mooie stappen gezet in zijn portefeuille stedelijke ontwikkeling en cultuur. Zo zijn er fors meer woningen gebouwd in de afgelopen jaren en is de ambitie voor de komende jaren opgeschroefd naar 9300 nieuwe woningen. Dat wordt ondersteund door geld uit de woningbouwimpulsen van Rijk en Provincie maar ook met een gemeentelijke investeringsagenda. Ook is er positief besloten over zijn voorstel voor de huiskamer van de stad, waarmee onder andere de Bibliotheek een nieuw onderkomen krijgt aan het Wilminkplein. Het bestuur en de leden zijn enthousiast hoe Diepemaat invulling heeft gegeven aan zijn wethouderschap en willen graag dat hij ook de komende periode verder gaat met de klus die hij is begonnen. Jeroen Diepemaat: “Het is voor mij een eer om het vertrouwen van de leden te krijgen en weer lijsttrekker te mogen zijn voor de VVD in Enschede. De uitdagingen in onze stad zijn enorm, zeker na corona. Dit is het moment om te investeren in onze stad. Om onze ondernemers erdoorheen te helpen, maar ook om nieuwe woningen te realiseren en onze stad verder te laten groeien. Daar werk ik graag verder aan de komende jaren!” Meer informatie? Geert HaismaVoorzitter VVD Enschede06-24961000bestuur@vvdenschede.nl

VVD Enschede wil seksuele straatintimidatie strafbaar stellen

door: Malkis Jajan Maandagavond is de VVD-motie om seksuele intimidatie strafbaar te stellen aangenomen. Hiermee wordt seksuele intimidatie in Enschede eindelijk strafbaar. De avondklok is officieel nog niet zo lang geleden afgeschaft. Veel mensen vonden het verschrikkelijk om verplicht thuis te blijven in de avond. Dat is logisch, want is het een ongelofelijke beperking van de vrijheid. Maar helemaal weg is de avondklok niet. Voor heel veel vrouwen is de avondklok er nog steeds. Iedere dag. Zij kunnen in de avond niet veilig over straat. "Het is niet aan vaders om hun dochters te leren zich te verdedigen, maar om hun zonen te leren zich te gedragen." Vrouwen die in Enschede over straat lopen hebben te maken met sisgeluiden, scheldwoorden als ‘teringhoer’, achtervolging en nog veel meer. Dat is walgelijk. Nederland is het land van de vrijheid. Het is daarom ongelofelijk dat veel vrouwen moeten nadenken wat voor kleren zij aan doen. Of wat voor schoenen zij aandoen. Of welke straat ze in lopen. Vrouwen moeten vrij en veilig zijn op elk moment van de dag, op welke plek dan ook en in welke kleding dan ook. Vorig jaar heeft de gemeenteraad de VVD-motie om seksuele intimidatie aan te pakken aangenomen. Sindsdien zijn er goede stappen gezet. Er is bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne gestart. Maar het was nog steeds niet strafbaar. Maandag is ons voorstel om het strafbaar te stellen eindelijk aangenomen. Nu wordt seksuele intimidatie in Enschede strafbaar. Daarmee stellen we een norm: Seksuele intimidatie is fout. Ook geven we agenten de mogelijkheden om erop te handhaven. Door de camera’s live uit te lezen. Ofdoor lokagenten in te zetten. Tegelijkertijd gaan we dit grote probleem niet oplossen met strafbaarstelling alleen. Daar is het probleem te groot voor. We moeten ook het gedrag van mannen veranderen. Zorgen dat mannen die zien dat dit gebeurt op een goede manier ingrijpen. En zorgen dat mannen die seksueelintimideren daarmee ophouden. Zoals een vriend van mij vaak zegt: het is niet aan vaders om hun dochters te leren zich te verdedigen, maar om hun zonen te leren zich te gedragen.

Mooie economische ontwikkelingen voor Enschede!

Gisteren is in de gemeenteraad onder andere het voorstel aangenomen, om het kennispark (UT en Business & Science park) verder door te ontwikkelen tot een innovatiepark met internationale allure. Als VVD hebben we vooral aangedrongen op het betrekken van de ondernemers ter plekke bij de plannen en de uitvoering daarvan. Verder is een amendement van BBE en de VVD aangenomen, om de focus van het innovatiepark scherp te houden (MedTech en ‘aanverwanten’). Daarmee kun je je als stad blijvend onderscheiden in deze bijzonder ‘kennis’ markt.Tenslotte is onze motie ‘faseren & informeren van de Raad mbt Kennispark ontwikkelingen’ unaniem aangenomen. Hierin roepen we op om vooral ook te blijven focussen op de verwachte 1800 nieuwe banen én de hierboven genoemde focus. Heb je hierover nog vragen, neem dan contact op met René Kreeft

Interview met Yvonne Bijenhof, dé kandidaat uit Twente voor de Tweede Kamer

Netwerken, verbinden en handelen vanuit de liberale kernwaarden, dát is Yvonne. "Door waar ik vandaan kom en waar ik nu in het leven sta, heb ik ontdekt dat ik over veel doorzettingsvermogen beschik en ik heb geloof in mijn eigen kracht en kunnen." Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen! In aanloop richting deze dagen spreken we vandaag met kandidaat Yvonne Bijenhof. Yvonne staat op plek 48 van de VVD en is voornemens om Twente te gaan vertegenwoordigen in Den Haag. Hierin staat de VVD Enschede volledig achter haar. Met nog één maand te gaan spreken we Yvonne, vanwege de coronamaatregelen, vandaag op afstand. Laten we eens nader kennismaken. Wie is Yvonne Bijenhof? Waar ben je geboren en waar kom je vandaan?  Ik ben geboren in Almelo. Mijn achtergrond heeft mij gemaakt wie ik nu ben: altijd nieuwsgierig naar mensen en een positief kritische houding waarbij ik wil weten over het ‘hoe en waarom’. Door waar ik vandaan kom en waar ik nu in het leven sta, heb ik ontdekt dat ik over veel doorzettingsvermogen beschik en ik heb geloof in mijn eigen kracht en kunnen. Op relatief jonge leeftijd werd ik moeder en daardoor ben ik gestopt met mijn studie. Toen mijn kinderen naar de basisschool gingen, ben ik weer gaan studeren. Het was niet altijd even makkelijk om naast een gezin weer te gaan studeren. Dit was hard werken en het ging soms met vallen en opstaan. Maar het heeft mij er wel van overtuigd dat wanneer je focus houdt, iedereen wel iets kan en je doelen kunt bereiken. Op mijn CV,  Yvonne Bijenhof, MA BEd | LinkedIn zie je wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Soms heb je wel een steuntje in de rug nodig om te ontdekken om te ontdekken waar je kracht zit en wat je kunt. Maar ik geloof er echt in dat het mogelijk is dat je (weer) regisseur wordt over je eigen leven. "Je kunt mij ‘s nachts wakker maken voor chocola!"Yvonne Bijenhof Dat geeft al een mooi beeld van wie je bent. Maar als we verder kijken dan dat en je zou onderstaande zin afmaken: Als je mij echt goed zou kennen, dan zou je over mij weten dat…..Ik altijd optimistisch ben. En je kunt me ‘s nachts wakker maken voor chocolade (dit is al een keer gebeurd toen ik afscheid nam van mijn vorige baan: midden in de nacht stonden collega’s op de stoep met hééél veel chocolade). Die zullen we onthouden. Dan gaan we over naar de politiek, want je bent immers kandidaat voor Tweede Kamer lidmaatschap. Wat zijn jouw speerpunten voor de campagne?  1. Een betere bereikbaarheid van en in de regio: via (snel)wegen, spoor en water.  Een goede infrastructuur is nodig om op tijd op het werk, bij familie of een andere bestemming te komen. En voor de economische groei van Twente is een optimale goede bereikbaarheid een randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat voor talent en bedrijven. Twente is een logistieke hub. De multimodale bereikbaarheid via weg, water, spoor en lucht én de ideale ligging nabij de belangrijkste verkeersaders van Europa, maakt een optimale logistieke doorstroming van goederen mogelijk. Blijvende investeringen in onze infrastructuur zijn dus van groot belang. 2. Een leven lang ontwikkelen: zorgen dat elke Twentenaar aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt door onder andere. om- en bijscholing. (Op school begint de toekomst van iedere jonge Nederlander. Goed onderwijs is daarom van enorm belang voor onze economie en welvaart van nu én de toekomst. Studeren is daarom de beste investering in jezelf. In veel sectoren is een grote vraag naar goede vakmensen. Beroepen veranderen bovendien snel, waardoor het belangrijk is om bij te blijven zodat je een weerbare werknemer van nu bent, maar ook alvast investeert in je eigen toekomst.) 3. Woningbouw: meer (betaalbare) woningen in Twente in een hoog tempo.  Een betaalbare woning moet voor iedereen bereikbaar zijn. De eigen woning mag daarom geen melkkoe worden door hoge belastingen, huren moeten omlaag door meer aanbod en de overheid moet doorstroom stimuleren in de sociale huur. Hier hoort ook een rechtvaardige woningmarkt bij waarin starters een eerlijke kans krijgen. En meer regie door de landelijke overheid bij eerlijke verdeling van schaarse ruimte tussen woningbouw, wegenbouw en landbouw. 4. Energietransitie: met gezond verstand: alleen zonneparken en windmolens in ons Twentse landschap bij voldoende draagvlak. De aanpassing naar een duurzame economie vraagt wel om verstandig beleid. Het moet betaalbaar blijven voor gewone gezinnen en ondernemers, en er moet altijd elektriciteit zijn. Door de Regionale Energie Transitie zijn Twentse deskundigen bang dat de landelijke strategie van duurzame energie leidt tot verloedering van het landschap. Om te voorkomen dat straks geen plek in Twente meer is waar je géén windmolens boven alles ziet uittorenen of velden vol met zonnepanelen ziet is meer regie nodig en de inwoners hierbij betrekken. 5. Vrijetijdseconomie: blijven investeren in Toerisme en Recreatie want een sterke toeristische sector draagt bij aan ontspanning en welvaart voor Twente. Twente is mooi! Het werk- en leefklimaat onderscheidt zich positief van bijvoorbeeld de Randstad. De aandacht voor elkaar en de verbinding met de natuur die in Twente zo gewoon is, herken je in de bedrijfscultuur en de kwaliteit van Twentse producten en diensten. Het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) voorspelt voor 2030 een groei van minimaal 50% internationale bezoekers en 27% nationale bezoekers. Dat zijn dus kansen. Daarom is het belang van een vitale vrijetijdssector groot want het draagt die bij aan de kwaliteit van het Twentsleefklimaat en daarmee aan de ontwikkeling van de regionale economie. Vijf concrete speerpunten dus, kan je ons meenemen in je motivatie om de politiek in te gaan?Mensen die mij al langer kennen weten dat ik al heel lang maatschappelijk actief ben. Zowel vanuit mijn werk als privé heb ik mij breed georiënteerd binnen en ingezet voor onze samenleving.  Ik heb gemerkt dat ik vanuit een rol in de politiek meer kan bereiken, meer invloed kan uitoefen op matschappelijke vraagstukken. Nu doe ik dit nog als raadslid, maar wil dit graag landelijk doen. Nu we het hier toch over hebben, wat betekent dit voor Enschede?De kennisinstellingen en bedrijven in Twente blinken uit in het toepasbaar maken en het wereldwijd vermarkten van technologische innovaties. Dit leidt tot baanbrekende oplossingen die werkgelegenheid bieden en het verschil maken voor het verdienvermogen van Twente én Nederland.  Een regio als Twente die dat kan, verdient intensieve belangenbehartiging en een goede vertegenwoordiging in het landsbestuur.  Als jij nou straks in de Kamer komt, wat is dan het eerste wat je gaat doen?Kennis maken met mijn collega’s uit de fractie (voor wie ik nog niet ken) en me heel goed inlezen in alles wat ik moet weten om mijn werk als kamerlid zo goed mogelijk te kunnen doen. Even terug uit het Haagsche en terug naar wat echt belangrijk is! Wat is je favoriete plek in Twente en waarom? Hier kan ik niet 1 plekje noemen.. Twente is gewoon ontzettend mooi en heeft zoveel prachtige plekken…. Wat geeft jou de rillingen? Muziek kan mij enorm raken. Ik kan heel blij worden van muziek, maar ook ten diepste geroerd worden door muziek.Wat is de belangrijkste les die we kunnen trekken uit de coronacrisis? Vooral door deze crisis is weer opnieuw (voor mij althans) duidelijk geworden dat gezondheid het belangrijkste in je leven is. En ook: tel je zegeningen.Als laatste, waarom gaan we op 17 maart het hokje naast Yvonne Bijenhof rood maken? Gezien mijn grote netwerk, het vermogen om mensen te verbinden om gezamenlijk te komen tot gestelde doelen, het denken en het handelen vanuit mijn liberale kernwaarden, geloof ik dat ik een goede kandidaat de Tweede Kamer ben.   #SamenSterkerVerder #TK2021 #deStemvanTwente

Wethouder Diepemaat in gesprek met Tweede Kamer kandidaat Yvonne Bijenhof

In onderstaande video gaat onze wethouder Jeroen Diepemaat in gesprek met kandidaat voor de Tweede Kamer Yvonne Bijenhof. Yvonne staat op plek 48 op de kieslijst en is dé stem van Twente op deze lijst. https://www.youtube.com/watch?v=wIjHVFYWNSg

De VVD Enschede steunt de Twentse kandidaat Yvonne Bijenhof!

"Dé Stem van Twente" De komende tijd maken we nader kennis met Yvonne, met onder andere een exclusief interview en een gesprek met onze Wethouder Jeroen Diepemaat. Stay tuned via onze kanalen!"Ik ben Yvonne Bijenhof, nummer 48 op de lijst van de VVD voor de Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart.In het dagelijks leven ben ik manager bij ROC van Twente en verantwoordelijk voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Voor de VVD ben ik raadslid in Almelo met de portefeuilles Economie & Participatie.Ik wil de stem van Twente zijn in de Tweede Kamer en zet mij in voor:● een betere bereikbaarheid van en in de regio: via (snel)wegen, spoor en water● een Leven Lang Ontwikkelen: zorgen dat elke Twentenaar aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt door o.a. om- en bijscholing ● woningbouw: meer (betaalbare) woningen in Twente in een hoog tempo● energietransitie met gezond verstand: alleen zonneparken en windmolens in ons Twentse landschap bij voldoende draagvlak● de vrijetijdseconomie: blijven investeren in Toerisme en Recreatie want een sterke toeristische sector draagt bij aan ontspanning en welvaart voor Twente."