Agenda

Update Energievisie Enschede

ENSCHEDE – Dinsdagavond 6 juli is het debat rondom het raadsvoorstel Energievisie wel op een
bijzondere wijze geëindigd.

Onze mede coalitiepartners D66, PvdA en CU hebben op het allerlaatst besloten om niet
met het collegevoorstel in te stemmen nadat dit door de VVD en BBE werd
geamendeerd. Dit amendement is wel door een meerderheid van de Raad aangenomen.
Helaas zijn we door het wegstemmen van het uiteindelijke raadsvoorstel voorlopig weer
even terug naar af, en kan Enschede de Energievisie nu niet gebruiken als inbreng voor de
RES Twente 1.0

De VVD heeft altijd het doel, namelijk de beperking van uitstoot van CO2, voorop staan,
dat staat buiten kijf. Maar we willen wel met een scherp oog blijven monitoren hoe dat
kan: welke energie opwekkers op welke plekken het best ingezet kunnen worden en welke
consequenties dat voor omwonenden heeft.

Het is dus voor iedereen dé opgave om al deze zaken te verbinden op een wijze dat het
elkaar niet bijt, maar juist versterkt. Synergie zogezegd.

De VVD is altijd helder geweest, dat de manier waarop we in ons gebied groene energie
kunnen opwekken, oog en oor hebben voor zorgen daarover bij onze inwoners. Daarom
proberen we ook, middels moties en amendementen, accenten aan te brengen, die ervoor
zorgdragen, dat er oplossingen worden aangedragen, die ook de instemming kunnen
hebben van velen. Het gaat immers ook over draagvlak!

In de afgelopen maanden is er in heel Nederland veel onrust ontstaan door geluiden
omtrent mogelijke gezondheidsrisico’s bij windturbines, die te dicht bij bebouwing
worden geplaatst. De VVD heeft daarover (politieke) art. 35 vragen gesteld, die ertoe
geleid hebben, dat het college heeft besloten de besluitvorming omtrent windturbines tot
nader order op te schorten, totdat er rapporten liggen van instanties als RIVM en GGD
die daarover uitspraken doen. Overigens weten we ons gesteund door een motie van
VVD en SP in de Tweede Kamer, waarin ook wordt gevraagd onderzoek te doen naar de
gezondheidsrisico’s.

In de dagen voorafgaand aan de raadsvergadering, was er (landelijk) inmiddels nóg meer
verwarring ontstaan, door uitspraken van zowel de Raad van State alsook het Europees
Hof, in relatie tot windturbines en afstanden tot bebouwing. Één ding was daarbij wel
duidelijk. De gehanteerde ‘Milieu Effect Rapportage’, rondom wind, geldt niet langer. En
laat dat nu wél een document zijn, waarop je een visie baseert!

Een paar uur voor de raadsvergadering kwam het college met een brief, waarbij zij
uiteenzette waarom ze dit niet als beletsel zag voor de behandeling van het raadsvoorstel.
De VVD heeft bij de vaststelling van de agenda gepleit om het voorstel over het reces
heen te trekken, omdat we dan hopelijk meer duiding krijgen over alle recente
ontwikkelingen, die de te nemen besluiten sterk beïnvloeden. Dit verzoek werd afgewezen
waarop we zijn gaan vergaderen.

De VVD heeft op dat moment besloten, om een al aangekondigd amendement, samen
met BBE, in te brengen die toeziet op beperking van de hoogte van windmolens in
Enschede tot een maximale tiphoogte van 150 meter.

De VVD wil ‘out of the box”, optimaal bijdragen aan breed gedragen oplossingen voor
verduurzaming. Dat vereist inzicht, creativiteit, lef én een overheid die een gewillige
houding heeft, om topideeën in de versnelling te zetten die deze verdienen.
Daarom hadden we een motie “Task Force Innovatie Versneller” ingebracht, om ideeën,
die in wezen marktrijp zijn, nu sneller tot uitvoer te kunnen brengen. Doel daarbij is ook
om Enschede als spil, speerpunt en proeftuin te gebruiken, om zo met onze
onderwijsinstellingen een kennisplatform op te bouwen en uiteindelijk er ook mooie en
goede arbeidsplaatsen mee te creëren voor onze bevolking: werken aan een win-win.
Dit voorstel werd door de wethouder omarmd, maar is niet helaas meer in stemming
gebracht, omdat het feitelijke Raadvoorstel werd weggestemd. We zullen de wethouder
hier nog wel mee helpen herinneren, om in de toekomst dit voorstel toch inhoud te gaan
geven.

Uiteindelijk hebben, zoals gezegd, D66, PvdA en CU niet in willen stemmen met het
geamendeerde voorstel, omdat ze naar eigen zeggen het geamendeerde voorstel ‘te weinig’
vinden.

De VVD vindt dit oprecht jammer, immers, we verschillen in opvatting daar waar het
bepaalde middelen betreft, maar zijn wel degelijk bezig om Raadsbreed constructief mee
te denken hoe we de opgave wel kunnen realiseren.

Na het reces zullen we vast en zeker nog gaan terugkomen op dit dossier.
We wensen u voor nu alvast een fijne vakantie!

Joost Nijhuis