Agenda

Opiniestuk: Ontmoetingsclusters

“Het gemeenschappelijk bindmiddel voor een hernieuwde samenleving in de wijk.”

DOOR: JOOST NIJHUIS

In de begroting die we de komende weken zullen behandelen, staat (terecht) nadrukkelijk dat we als gemeentebestuur aandacht moeten geven aan burgerinitiatieven.

Daar waar we continu benadrukken dat we onze inwoners maximaal willen betrekken bij wat er in onze gemeente allemaal gebeurt, is het dus zaak dat, indien we een zeer succesvol initiatief ontwaren, deze ook de maximale steun dienen te geven, zodat niet alleen het draagvlak optimaal is, maar ook de uitvoering op professionele wijze gerealiseerd kan worden. 

Onderstaand artikel geeft exact weer waarom de Ontmoetingsclusters wel eens de grootste verandering zou kunnen gaan zijn voor de wijken, de sociale contacten, de gemeenschap en dit ook nog eens tegen een lagere kostenstructuur, iets dat de gemeenten en haar inwoners ook nog eens goed kunnen gebruiken. 

Het is ook daarom dat de VVD dit initiatief van harte steunt en nadrukkelijk ook onder de aandacht brengt van gemeenteraad, college en inwoners van Enschede. 

Ontmoetingsclusters:

Hét gemeenschappelijk bindmiddel voor een hernieuwde samenleving in de wijk.

Joost Nijhuis, raadslid voor de VVD
Joost Nijhuis, raadslid voor de VVD

In de afgelopen decennia is er enorm veel veranderd in de samenleving, en helaas niet altijd ten goede. Zo hebben we met de ontzuiling ook gezien, dat we een losser en minder sociaal contact onderhouden, zijn er parochiehuizen en buurthuizen wegbezuinigd, we weten niet meer wie onze buren zijn, hebben onze ouden van dagen in bejaardentehuizen gestopt, minder validen bij elkaar, er zijn door immigratie helaas ook parallelle samenlevingen in een wijk die onzichtbaar een barrière vormen, kortom, samen-leven is vaak veranderd in naast-elkaar leven. 

Tel daarbij de demografische ontwikkeling in Nederland, dat de bevolking langzaam maar zeker aan het vergrijzen is, dat er weinig of geen groei meer is, en je weet dat de instanties en fenomenen zoals we die nu kennen, geen stand zullen houden en op termijn zullen verdwijnen of moeten gaan fuseren of samenwerken. Beste voorbeeld zijn de sportverenigingen, maar ook voor het onderwijs.

Als we kijken welke uitdagingen we als gemeente én gemeenschap hebben, dan zien we een aantal zaken:

Lang verhaal kort:  

Dit alles kan alleen, als er niet langer vanuit bestaande portefeuilles, maar dat er een budget wordt vrijgespeeld, dat er voor gaat zorgen, dat het totaal kosten plaatje significant gaat dalen.

November 2020