Agenda

Visie Landelijk gebied

Door: JOOST NIJHUIS

In de raadsvergadering van juni 2020 kwam de “visie Landelijk Gebied” aan de orde. De VVD Enschede maakt zich sterk als het gaat om het beschermen van datgene dat Enschede werkelijk uniek in NL maakt, namelijk de zeldzame symbiose van al het groen (weilanden, akkers, bossen, hei en de landgoederen), die als een “zwierige voile van de meest kostbaar geweven stof“ rondom het stedelijk gebied gedrapeerd liggen.   

Corona heeft ons doen inzien dat een bruisende binnenstad alléén niet voldoende is.

J. Nijhuis

Het wordt de opgave, om dit ongelooflijk kostbare buitengebied zodanig in te richten en toekomstbestendig te maken, dat het tegemoet komt aan een fors pakket van eisen. 

Zo voorziet het buitengebied in de ruimte die de energietransitie vraagt en tegelijk zorgt het ook dat het stedelijk gebied in harmonie haar groei kan doorzetten zonder deze kernwaarden aan te tasten. 

We dienen al deze zaken te verbinden op zulks een wijze dat het elkaar niet bijt, maar juist versterkt. Synergie zogezegd.

Dus focussen in het buitengebied op toerisme en leisure voor de zielerust van de stedeling, te koppelen aan de economische waarde voor de landbouw. 

Maar ook voor de boer zijn er kansen. De helft van alle boeren in Enschede heeft geen opvolger. Wat dan te doen? Zetten de overigen in op in een nog verdere schaalvergroting, 

Die het landschap, de biodiversiteit en het milieu aantast,  of zetten we in Enschede in op een plan dat de landbouwgronden zodanig gaan “herstructureren” dat ze unieke landschappen en nieuwe natuurgebieden gaan opleveren die voor een aanwas van toerisme zorgen, die het verlies aan banen ruimschoots gaat compenseren, en voor een geheel nieuw verdienmodel gaan zorgen? 

Ook hier is de VVD Enschede van mening dat Waarderingskaart Buitengebied van HNS als leidraad genomen dient te worden.

De VVD Enschede zou heel graag zien dat het college een pro actieve houding aanneemt om een buitengebied te creëren dat in al deze behoeften voorziet en aantrekkelijk blijft voor alle betrokkenen, gebruikers en genieters.  

Corona heeft ons doen inzien dat een bruisende binnenstad alléén niet voldoende is. 

Daarom wil de VVD dat de Gids Buitenkans gaat transformeren van een conserverende nota, naar een circulair document, dat de leidraad wordt voor een buitengebied, dat een enorme “leisure” troef gaat worden als strategische trekker voor de uitbouw van de stad, en als kwalitatief grote toegevoegde waarde wordt gezien voor het aantrekken en behouden van professionals, die Enschede naar een hoger plan trekken. En dat “leisure” gaat samen met het verder uitbouwen van de mogelijkheden voor boeren, om in te spelen op de trend dat mensen hun biologisch en kwalitatief voedsel willen inkopen bij de bron en niet bij de supermarkt.

Laat Enschede inzetten op soepele en op elkaar afgestemde regelgeving waarbij de gemeente samen met landbouw optrekt richting provincie en Rijk. Op deze wijze houdt de gemeente regie, sterker, kan Enschede zelfs met experimentele aanpak voorop gaan lopen.

Ook heeft de VVD Enschede nog ideeën omtrent het vraagstuk van hoe enerzijds ideale omstandigheden en biotopen te scheppen voor flora en fauna, en anderzijds een verdienmodel voor de boer overeind te houden. 

Bijvoorbeeld “Randenbeheer” zou men best willen als er ook een bijdrage in de kosten voor beschikbaar is”. 

Maar de VVd realiseert zich ook dat dit lobbywerk naar provincie en landelijke overheid vereist. Want alleen met een verstandig subsidiebeleid, waarbij de boer gecompenseerd wordt voor de inspanningen die hij op zijn gronden getroost om een betere biotoop aan te leggen voor dier en plant, heeft kans van slagen en doet recht aan alle inspanningen die daarvoor getroost worden. 

We hebben thans letterlijk een “buitenkans” om strategisch een nieuw denken neer te zetten, die de verdienkracht en aantrekkelijkheid van Enschede in de meest brede zin van het woord, neer te zetten. De VVD gaat zich hiervoor hard maken.