Agenda

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Raadsvergadering

26 oktober 2020 om 19:00 - 23:00

Agendapunten

1 Opening
2 Vragenhalfuur (art. 36 Reglement van Orde)
3 Vaststellen van de agenda
4 Kennisnemen van het verslag

BESPREEKPUNTEN

5.1
Kadernota Rondkomen met je inkomen
In het afgelopen jaar is er intensief gewerkt aan het formuleren van een nieuw kader voor het armoedebeleid. Gesprekken met partners en inwoners in de stad, bijeenkomsten en onderzoeken door Nibud en KWIZ hebben de basis gelegd voor deze kadernota Rondkomen met je inkomen. De nota is een product voor de stad, maar ook is deze kadernota het verhaal van de stad. Doordat het beleid is gemaakt voor, maar ook dóór de stad draagt dit bij aan de kwaliteit en het maatschappelijk draagvlak ervan. We hebben het over rondkomen met je inkomen in plaats van over armoede, omdat we willen voorkomen dat mensen denken dat er geen mogelijkheden zijn om te participeren of zich schamen. Bovendien gaat armoede niet alleen over de hoogte van het inkomen; ook iemand die goed verdient kan bijvoorbeeld schulden hebben.

Met het armoedebeleid van de afgelopen jaren hebben we veel inwoners kunnen ondersteunen. Dat is bijvoorbeeld gebleken uit de onderzoeken van KWIZ en het Nibud. We kiezen er om die reden voor het goede beleid te behouden en op onderdelen te versterken. We hanteren daarbij het uitgangspunt om mensen te ondersteunen met meer aandacht voor hun persoonlijke situatie, in goed vertrouwen, en met een realistische kijk op de mate van zelfredzaamheid. Met de nota zetten we nog meer in op een integrale benadering: ook de thema’s inkomen en schulden maken, naast inkomensondersteuning, nu deel uit van deze nota. Deze 3 thema’s kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Verder starten we met nieuw beleid dat tegemoet komt aan de volgende uitgangspunten: rust en financiële ruimte creëren, het toekomstperspectief van kinderen vergroten, de toegang tot de ondersteuning verbeteren, samenwerking met maatschappelijke partners, bereik en preventie. Daar is nog meer winst te behalen. Dat is des te meer van belang in een tijd waarin veel wordt gevraagd van de veerkracht van de stad. Dit beleid ondersteunt die veerkracht en voorkomt dat er (verdere) tweedeling ontstaat.

5.2
Invoering handhavingsinstrument bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
De door BOA’s uitgeschreven boetes worden sinds 2010 opgelegd met het handhavingsinstrument ‘bestuurlijke strafbeschikking’. Door invoering van het handhavingsinstrument ‘bestuurlijke boete’ kan de gemeente beter handhaven op kleine ergernissen in de openbare ruimte. De bestuurlijke boete levert alleen problemen op voor inwoners die zich niet aan de regels houden. De verwachting is dan ook dat het merendeel van de inwoners van Enschede de voordelen zullen ervaren van deze verandering. Er zal namelijk effectiever gehandhaafd kunnen worden en overlastgevers zullen minder makkelijk wegkomen met de vervelende situaties die zij veroorzaken, ten koste van anderen.

5.3
Raadsvoorstel tot vaststelling Subsidieverordening duurzaamheidsscans Kennispark
De gemeente Enschede stimuleert pandeigenaren en huurders aan de slag te gaan met de duurzaamheid van hun (gehuurde) panden op het Business & Sciencepark, dat onderdeel uitmaakt van Kennispark Twente. De eerste stap daarvoor is in beeld te krijgen hoe het met die duurzaamheid is gesteld. Vanuit de middelen voor de regiodeal Twente stelt de gemeente Enschede € 80.000 beschikbaar voor het uitvoeren van zogenoemde duurzaamheidsscans. Per pand is een subsidie beschikbaar van € 1.000. De scans moeten worden uitgevoerd door bureaus die aantoonbaar beschikken over de daarvoor benodigde expertise. De scans vormen de basis voor de daadwerkelijk verbetering van de duurzaamheid en vergroening van de panden.

HAMERSTUKKEN

6.1
Vaststelling wijziging 113 van de Welstandsnota “Voormalige Aldi -Deurningerstraat”
Voor de locatie van de voormalige Aldi aan de Deurningerstraat 97 – 103 en Kottendijk 14 is op 26 mei 2020 een bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bestaande bebouwing op deze percelen te slopen en daarvoor in de plaats woningen te realiseren. Voor de nieuwe woningen is een beeldkwaliteitplan opgesteld welke bij de welstandsnota wordt vastgesteld. Het ontwerp van de wijziging welstandsnota 113 met bijbehorend beeldkwaliteitplan heeft van 13 mei tot en met 24 juni 2020 ter inzage gelegen. Gedurende deze zes weken zijn er geen zienswijzen hierop naar voren gebracht. De “wijziging 113, Voormalige Aldi – Deurningerstraat” met beeldkwaliteitsplan Deurningerstraat kan ongewijzigd worden vastgesteld.

6.2
Wijziging subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede
Aanvragen voor subsidie voor gevelverbetering in de binnenstad komen via de huidige stimuleringsmaatregel minder goed van de grond dan verwacht. De grotere ingrepen blijven uit, omdat de regeling niet aantrekkelijk genoeg is. Daarom willen we de aantrekkelijkheid van de stimuleringsbijdrage vergroten. Het gaat om een verhoging van de maximale subsidiebijdrage voor een gevel naar 15.000 euro, een verhoging van het percentage van de subsidiebijdrage naar 40% , een verhoging van de bijdrage voor aaneengeschakelde gevels en een uitbreiding van het gebied waarbinnen subsidies worden toegekend – de aangepaste regeling geldt voor het hele stadserf.

7. Besloten deel van de vergadering
8. Sluiting

Locatie

Stadhuis
Hengelosestraat 10
Enschede,
+ Google Maps